See English translation at the bottom.

Kontrakt med portalregler, nettvettregler og studiebestemmelser

Vår kontrakt beskriver både brukernes forpliktelser og studiebestemmelsene som gjelder for alle som melder seg på nettkurs og nettstudier ved Campus NooA.

Alle brukere av NooAs læringsportal forplikter seg til å følge NooAs portal- og nettvettregler. Reglene gjelder for ansatte, lærere, studenter, gjester og alle andre brukere av læringsportalen.

Portalregler for Campus NooA

NooA aksepterer ikke utidig markedsføring, personangrep eller pornografisk, voldelig, rasistisk eller blasfemisk innhold. Vi forbeholder oss retten til å slette upassende innhold og utestenge brukere som sprer dslikt innhold via portalen.

Nettvettregler

Kommunikasjon er ikke lett, og nettbasert kommunikasjon blir ofte oppfattet annerledes av mottakeren enn det avsenderen hadde tenkt seg. Skriftlig kommunikasjon oppfattes som mer formell enn muntlig kommunikasjon. Nettet har begrensede muligheter til å formidle kroppsspråk, og misforståelser kan oppstå. Vi har derfor laget fire enkle nettvettregler for NooAs brukere:

Skriv en skikkelig personlig presentasjon i profilen din: Alle brukerne på Campus NooA har en personlig presentasjon for at de skal bli bedre kjent med hverandre. Vi oppfordrer alle til å legge ut et bilde og en personlig beskrivelse med informasjon om tidligere utdanning og yrkeserfaring, samt faglige og personlige interesser.

Skriv positive meldinger, det gir positive opplevelser: Det oppleves ofte som positivt om man bruker en personlig stil. Det er for eksempel fort gjort å innlede en e-post med: ”Hei NooA, hyggelig å høre fra deg igjen” og avslutte med: ”Lykke til med studiene”.

Vær varsom med å skrive meldinger når du er irritert eller stresset: Noen meldinger sendes i et opphisset øyeblikk. Ofte er det fornuftig å lese gjennom teksten en gang til før man sender slike meldinger, eller vente med å sende dem til neste dag.

Opptre høflig og unngå personkritikk: Husk at meldinger kan spres til mange mennesker og bli liggende lenge i portalen. Vis respekt for andres menneske- og livssyn, husk at NooAs studenter representerer mange aldersgrupper og kulturer.

Studiebestemmelser

Alle som melder seg på et NooA-kurs blir regnet som studenter og forplikter seg til å overholde følgende studiebestemmelser:

NooAs forpliktelser

NooA forplikter seg til å:

  • utarbeide kursinnhold som er i samsvar med kursbeskrivelsene. NooA kan oppdatere kursmateriellet i løpet av studentens tilgangstid
  • gi hver enkelt student veiledning og service i kurset
  • evaluere studentens besvarelser på alle innsendingsoppgavene som hører med til kurset

NooA skal ha konkurransedyktige markedspriser, og kursprisen kan justeres både opp og ned den første i hver måned. Studenten betaler den prisen som gjelder ved påmelding. Etter fullført kurs med godkjent resultat får studenten tilgang til et elektronisk kursbevis. Etter fullført studium med godkjent resultat kan studenten få tilsendt et vitnemål.

Studentens forpliktelser

Studenten har plikt til å betale kursavgift ved påmelding. I tillegg må studenten selv skaffe til veie nødvendig utstyr og læremidler som ikke inngår i kursprisen. Studenten må også betale eventuelle utgifter til eksamen.

Studenten forplikter seg til å følge kursenes oppgitte krav til forkunnskaper.

Studenten har plikt til å rette seg etter de sist oppdaterte portal- og nettvettreglene på NooA.

Studenten må fullføre kurset før tilgangstiden utløper. Tilgangstiden oppgis i kursbeskrivelsen og begynner automatisk å løpe fra påmeldingstidspunktet. Studenten kan søke om å forlenge tilgangstiden til kurset. Mer informasjon finnes på www.nooa.no/course/forlenget-tilgangstid/

NooAs kursmateriell er beskyttet av åndsverkloven. Studenten har lov til å kopiere kursmateriellet til personlig bruk i studiene. Studenten har ikke lov til å ta kopier til andre.

I kontraktperioden plikter studenten til enhver tid å registrere korrekt bostedsadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer i sin studentprofil.

Studenter som er under 18 år, kan bare melde seg på kurs med samtykke fra foresatte.

Angrefrist

NooA følger angrerettloven i Norge og kursavgiften refunderes om du gir beskjed til post@nooa.no innen 14 dager fra påmelding.

Tilbakeholdsrett og mislighold

Endelig vitnemål/kursbevis utstedes først når kursavgift og eventuelle eksamensavgifter er betalt i sin helhet.

Dersom den ene part misligholder sine kontraktsforpliktelser på vesentlige punkter, kan den annen part heve kontrakten.

 

 

This is a translation of the original contract in Norwegian

Contract with site policy, netiquette and study regulations

Our contract describes both the users’ obligations and the study regulations applying to everyone who sign up for online courses and online programs at Campus NooA.

All users of NooA's learning portal are required to comply with NooA's site policy and netiquette. They apply to employees, teachers, students, guests and all other users of the learning portal.

Site policy for Campus NooA

NooA does not accept untimely marketing, personal attacks, pornographic, violent, racist or blasphemous content. We reserve the right to delete inappropriate content and exclude users who spread such content through the portal.

Netiquette

Communication is not easy, and online communication is often perceived differently by a recipient than the sender had supposed. Written communication is perceived as more formal than oral communication. The net has limited opportunities to convey body language, and misunderstandings can occur. We therefore have made four simple netiquette guidelines for NooA's users:

Write a decent personal presentation in your profile: All users at Campus NooA have a personal presentation to help them become better acquainted with each other. We encourage everyone to include a picture and a personal description including information about previous education and professional experience, as well as professional and personal interests.

Write positive messages, it gives positive experiences: It is often perceived as positive if you use a personal style. For example, it's quick to start an e-mail with: "Hey NooA, nice to hear from you again" and end with: "Good luck with your course".

Be careful about writing messages when you are annoyed or stressed: Some messages are posted in agitated moments. It often makes sense to read the text again before sending such messages or to postpone them to the next day.

Be polite and avoid personal criticism: Remember that messages can be distributed to many people and remain a long time in the portal. Show respect for others' views and values, remember that NooA's students represent many age groups and cultures.

Study regulations

Anyone who enrols in a course is regarded as a student and must comply with the following study regulations:

NooA's obligations

NooA is obliged to:

• provide course content which complies with the course descriptions. NooA can update the study material during the student's access period.

• provide each student with guidance and service in the course.

• evaluate the student's submissions to all course assignments

NooA should have competitive market prices and the course fees may be adjusted both up and down the first of each month. The student pays the current fee at the time of enrolment.

After completing and passing a course, the student will receive an electronic course badge. After completing and passing a complete program, the student may receive a diploma.

Student obligations

The student is obliged to pay the course fees upon enrolment. In addition, the student must acquire necessary equipment and learning materials not included in the course fee. The student must also pay expenses related to eventual exams.

The student is required to follow the course's stated requirements for prerequisite knowledge.

The student is obliged to comply with the most recent site policy and netiquette available at NooA.

The student must complete the course before the access time expires. The access period is stated in the course description and starts automatically from the enrolment date. The student may apply for extended access time to the course. More information can be found at www.nooa.no/course/forlenget-tilgangstid/

NooA's course content is copyrighted. The student may copy the course material for personal use in the studies. The student is not allowed to make copies for others.

During the contract period, the student is obliged to maintain the correct residential address, e-mail address and mobile phone number in the student profile.

Students under the age of 18 can only enrol in courses with the consent of their guardian.

Right of withdrawal

NooA adheres to the Norwegian Right of Withdrawal Act and the course fee will be refunded if you notify post@nooa.no within 14 days from enrolment.

Withholding and avoidance

Final diploma/course certificate is issued only when the course fee and any exam fees are paid in full.

If one part fails to fulfil its contractual obligations in significant ways, the other party may terminate the contract.

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 7., csütörtök, 09:33